Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ukladanieplytek.com z dnia 07.07.2016

Sklep Internetowy ukladanieplytek.com działający pod adresem http://www.ukladanieplytek.com jest serwisem prowadzonym przez:


MMT Małgorzata Tasiemska z siedzibą w Wadowicach 34-100, ul. Wenecja 5, NIP 551-126-40-04, REGON 851754527, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Wadowic pod numerem SS-7815/03

Adres pocztowy: MMT, ul. Wenecja 5, 34-100 Wadowice
Adres e-mail: mmt@mmt-poland.eu
Numer telefonu: 33 873 8058, 604 442 696

§ 1
Słowniczek

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. KONSUMENT osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. PRZEDSIĘBIORCA osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.
 3. TOWARY oznaczają wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym ukladanieplytek.com.
 4. ZAMÓWIENIE oznacza oświadczenie woli konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 5. KOSZYK ZAMÓWIEŃ oznacza aplikację informatyczną dostępną na stronie przedsiębiorcy www.ukladanieplytek.com, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień konsument wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY umowa cywilno-prawna na mocy, której sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego – konsumenta własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący – konsument zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 7. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym (konsumentem) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. LOKAL PRZEDSIĘBIORCY miejsca prowadzenia działalności będące nieruchomościami, w których MMT Małgorzata Tasiemska z siedzibą w Wadowicach prowadzi swoją działalność gospodarczą na stałe:
  • ul. Wenecja 5, 34-100 Wadowice
 9. TRWAŁY NOŚNIK oznacza materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci dysk twardy, itp.) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS, itp.) umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.
 10. TREŚCI CYFROWE oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 11. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności storn), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (konsumenta), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.
 12. USŁUGODAWCA oznacza przedsiębiorcę prowadzącego sklep internetowy objęty niniejszym regulaminem, tj. MMT Małgorzata Tasiemska z siedzibą w Wadowicach 34-100, ul. Wenecja 5, NIP 551-126-40-04, REGON 851754527, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Wadowic pod numerem SS-7815/03.
 13. USŁUGOBIORCA oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną.
 14. GWARANCJA oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.
 15. RĘKOJMIA oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.
 16. KODEKS CYWILNY oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§ 2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez MMT Małgorzata Tasiemska z siedzibą w Wadowicach sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego ukladanieplytek.com oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sklep internetowy e-glazurnik.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://ukladanieplytek.com i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:
  • umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego ukladanieplytek.com za pomocą koszyka zamówień,
  • umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego e-glazurnik.pl na zasadach określonych w § 11 Regulaminu,
 4. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
  • rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa
 5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego ukladanieplytek.com przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego ukladanieplytek.com
 6. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Cookies http://ukladanieplytek.com
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ opinii/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.
 8. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 2 ust. 9 regulaminu.
 9. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi “newsletter” poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.

§ 3
Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.
 2. Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) to ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych opcji są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Ceny te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
 4. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 5. Sklep internetowy ukladanieplytek.com zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
 6. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:
  • złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień,
  • potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku (link aktywacyjny) “Zamawiam” w ostatnim kroku koszyka zamówień.
 7. Na adres e-mail kupującego sklep internetowy ukladanieplytek.com przesyła wiadomość gdzie przekazuje konsumentowi w jasny i wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:
  • głównych cech towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju,
  • łącznej ceny wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe,
  • podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów.
  • link do potwierdzenia zamówienia
  • link gdzie można sprawdzić stan realizacji zamówienia 
 8. Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto:
  • podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów
  • brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach
  • możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych
 9. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://ukladanieplytek.com W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 10. MMT Małgorzata Tasiemska dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub- na żądanie nabywcy- fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu.
 11. W chwili dostawy Sklep internetowy ukladanieplytek.com dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres podany przez Konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
 12. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:
  • 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności konsument wskazał pobranie,
  • 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności konsument wskazał przedpłatę na konto bankowe.

Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 6 dni od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w ust. 11.

 1. Ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy konsument informuje sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja klienta odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole “Komentarz” w koszyku zamówień. Sklep internetowy ukladanieplytek.com jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez konsumenta terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli Sklep internetowy ukladanieplytek.com odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z konsumentem lub zgodnie z ust. 11, konsument jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 2. Po rozwiązaniu umowy Sklep internetowy ukladanieplytek.com bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

§ 4
Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:
  • przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy:
   MMT Małgorzata Tasiemska.
   PKO BP 60 1020 1433 0000 1102 0046 3448
  • gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez listonosza bądź kuriera w momencie dostawy towarów.
 2. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.
 4. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)
 5. Forma płatności elektronicznej obsługiwana przez:

- DotPay

- PayPal

- Przelewy24.pl

- PayU

 1. Banki dostępne w usłudze „Pay-by link”:

mTransfer – mBank

Inteligo – PKO BP

Bank Pekao

Bank PKO – IKO

Bank PKO- IPKO

Bank Pekao- PeoPay

VOLKSWAGEN BANK – POLSKA

Bank Zachodni WBK

BNP PARIBAS

Pocztowy24

Deutsche Bank

SGB Bank SA

GET IN BANK

Credit Agricole

ING

Bank BGŻ

Raiffeisen Bank Polska

Eurobank

Millennium BANK

BOŚ Bank

Citi Bank Handlowy

Alior Bank

PBS Bank

NET – Bank Express

Toyota Bank

PLUS Bank

T-Mobile – Usługi bankowe

 

 1.  Operatorzy kart płatniczych:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 2-3 dni roboczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz do 7-10 dni na terenie Unii Europejskiej.

§ 5
Forma dostawy

 1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru:
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.:
   • usługa “Paczka 48”
   • list polecony priorytetowy
  • firmą kurierską DPD Polska
  • za pośrednictwem InPost Sp. z o. o.
   • usługa Paczkomaty 24/7
 1. Usługa “Paczka 48” świadczona przez Pocztę Polską S.A. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki wyłącznie poprzez jej wydanie w wyznaczonej placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem albo przez SMS, o możliwości i miejscu jej odbioru. Dla usługi “Kurier 48” ustala się 7 dniowy termin odbioru, liczony od dnia następnego po dniu przekazania e-mailem albo SMS-em informacji o nadejściu przesyłki do wskazanej przez nadawcę placówki pocztowej. Maksymalne wymiary przesyłki wynoszą 60 cm x 50 cm x 30 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 30 kg.
 2. Usługa Paczkomaty 24/7 świadczona przez InPost Sp. z o. o. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki z wykorzystaniem wyznaczonego Paczkomatu, czyli elektronicznej szafy depozytowej, umożliwiającej osobie upoważnionej odbiór znajdującej się w niej przesyłki, po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem i przez SMS. Dla przesyłek paczkomatowych ustala się 3 dniowy termin odbioru, liczony od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. Przesyłki nieodebrane w tym terminie, są kierowane do Oddziału Inpost gdzie mogą zostać podjęte przez adresata w terminie do 14 dni od momentu umieszczenia ich w Paczkomacie. InPost Sp. z o .o. poinformuje odbiorcę (email i sms) o fakcie przekazania przesyłki do Oddziału InPost. Aktualny wykaz Paczkomatów oraz lista adresów oddziałów InPost sp. z o. o. znajduje się na stronie internetowej http://paczkomaty.pl. Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg.
 3. Dostawa towarów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu za pośrednictwem dostawców wymienionych w punktach 1-3.
 4. Paczka Pocztowa ekonomiczna świadczona za granicę Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Unii Europejskiej przez Pocztę Polską S.A. polega na przyjęciu, przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki wyłącznie poprzez jej wydanie w wyznaczonej placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę, po wcześniejszym powiadomieniu adresata avizo, o możliwości i miejscu jej odbioru. Dla usługi Paczka Pocztowa ekonomiczna ustala się 7 dniowy termin odbioru, liczony od dnia następnego po dniu przekazania awizo informacji o nadejściu przesyłki do wskazanej przez nadawcę placówki pocztowej. Maksymalne wymiary przesyłki wynoszą 60 cm x 50 cm x 30 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 30 kg.

§ 6
Koszt dostarczenia towaru

 1. Koszt dostawy towaru ponosi kupujący, zgodnie z cennikami zamieszczonymi w § 6 ust 2 Regulaminu. W przypadku gdy łączna cena zamawianych przez konsumenta towarów przekroczy wartości kwotowe podane w cennikach poniżej (Koszt dostawy – GRATIS !), konsument będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za koszt dostarczenia towarów.
 2. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).

Stosujemy PROSTE STAWKI – waga i wymiary przesyłki nie wpływają na cenę dostawy!

 

Przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej                                                            

 

 

Łączna cena zamawianych towarów

Koszt dostawy                                         

Koszt dostawy                                         

InPost – Paczkomaty 24/7

Płatne z góry

Płatne przy odbiorze

0 – 199,99 zł

9,90 zł

-nie dotyczy-                                                                                                                     

powyżej 200,00 zł

GRATIS

-nie dotyczy-                                                                                                                     

Poczta Polska S.A. – usługa Paczka 48                                                                               

 

 

0 – 199,99 zł

12,00 zł

15,00 zł

powyżej 200,00 zł

GRATIS

GRATIS

DPD Kurier

 

 

0 – 199,99 zł

12,00 zł

15,00 zł

powyżej 200,00 zł

GRATIS

GRATIS

 

Przesyłki na terenie Unii Europejskiej

Delivery to home address

Łączna cena zamawianych towarów

Koszt dostawy                                         

Poczta Polska S.A.

Paczka Pocztowa ekonomiczna

Płatne z góry

Czechy          

37 zł  

Słowacja

37 zł  

Niemcy

63 zł  

Austria

67 zł  

Belgia

67 zł  

Dania

67 zł  

Francja

67 zł  

Finlandia

67 zł  

Grecja

67 zł  

Hiszpania

67 zł  

Holandia

67 zł  

Irlandia

67 zł  

Islandia

67 zł  

Norwegia

67 zł  

Portugalia

67 zł  

Słowenia

67 zł  

Szwecja

67 zł  

Wielka Brytania

67 zł  

Węgry

67 zł  

Włochy

67 zł  

 

§ 7
Reklamacje Konsumenckie

 1. Sklep internetowy ukladanieplytek.com jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z ogólną zasadą sprzedawca odpowiada względem konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, których szczegółowy opis znajduje się w Kodeksie Cywilny w Dziale zatytułowanym Rękojmia za wady od Art. 556 do Art. 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Formularz zwrotu/reklamacji
  Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.
 3. Odesłanie produktu
  Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.
 4. Wysyłka
  Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
  MMT Małgorzata Tasiemska
  Wenecja
  5
  34-100 Wadowice

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

MMT Małgorzata Tasiemska
Wenecja
5
34-100 Wadowice

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 1. Prowadzenie przez Sklep internetowy ukladanieplytek.com postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:
  • prawa zgłaszającego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
  • dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

W przypadku gdy sprzedawca nie uzna reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl
Ponadto Sklep internetowy ukladanieplytek.com podaje, iż istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.

§ 8
Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 8 ust. 12, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 8 ust. 11.
 2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.
 3. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:
  • skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia, lub
  • złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 4. Okres odstąpienia, o którym mowa § 8 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.
 5. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie.
 6. Sklep internetowy ukladanieplytek.com zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszty dostarczenia towaru – koszty najtańszego zwykłego dostarczenia towaru zgodnie z kosztorysem zamieszczonym w § 6 Regulaminu.
 7. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrotu płatności Sklep ukladanieplytek.com dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.
 9. Konsument odsyła towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.
 10. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
 11. Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym ukladanieplytek.com ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą; koszt odesłania może zostać oszacowany przez konsumenta w oparciu o cennik krajowy na usługi powszechne Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.

§ 9
Wymiana towaru

 1. Sklep Internetowy ukladanieplytek.com umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny. Po wcześniejszym uzgodnieniu, konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość zgodnie z procedurą określoną w § 8 ust. 1-7 i 9-11, wyrażając jednocześnie wolę zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na rzecz nowego zamówienia.
 2. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny. W tym celu konsument może:
  • a.
   • skorzystać ze wzoru standardowego formularza odstąpienia i wymiany, oraz
   • zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 3 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek “Wymiana”
  • b.
   • złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany; oraz
   • zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 3 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek “Wymiana”

Zamówienia z dopiskiem “Wymiana” pozwalają na bezzwłoczną rezerwację nowych towarów; rezerwacje takie oczekują na realizację do czasu otrzymania przez Sklep internetowy ukladanieplytek.com towarów od których zakupu konsument odstępuje.

 1. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, konsument może dopłacić brakującą kwotę zgodnie z § 4 ust. 1.
 2. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest niższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, zwrotu nadpłaty Sklep internetowy ukladanieplytek.com dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest MMT Małgorzata Tasiemska z siedzibą w Wadowicach 34-100, ul. Wenecja 5, NIP 551-126-40-04, REGON 851754527, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Wadowic pod numerem SS-7815/03.
 2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego ukladanieplytek.com, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter).
 4. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia.

§ 11
Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu sklepu internetowego ukladanieplytek.com

 1. MMT Małgorzata Tasiemska umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego ukladanieplytek.com.
 2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów sklepu internetowego ukladanieplytek.com oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:
  • naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych),
  • nawołujące do nienawiści czy przemocy,
  • obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi,
  • pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 12
Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie sklepu internetowego ukladanieplytek.com oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać, wedle własnego wyboru:
  • wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby;
  • wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
  • wysyłając zawiadomienie na numer faksu;
  • ustnie do protokołu w siedzibie przedsiębiorcy;
 3. Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:
  • imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,
  • określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,
  • datę wniesienia reklamacji,
  • podpis zgłaszającego reklamację,
 4. W przypadku przesłania przez usługobiorcę zgłoszenia e-mailem, ze wskazaniem zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 5. Usługodawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez usługobiorców.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego ukladanieplytek.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Sklep internetowy ukladanieplytek.com nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego ukladanieplytek.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego ukladanieplytek.com (http://ukladanieplytek.com) oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 6. Sklep internetowy ukladanieplytek.com zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl